Notices

वि.नं. ७९४/०७७-७८ (खुला) स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डर समूह, मेडिकल रेकर्डर सुपरभाईजर पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Avatar

Attached Documents

Name Download
CamScanner 09-29-2021 17.24.pdf