Notices

वि.नं. ७९३/०७७-७८ (खुला) स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे./ज.मे.ल्या.टे. समूह, ल्याब टेक्निसियन पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Avatar

Attached Documents

Name Download
CamScanner 09-29-2021 14.29.pdf