ताजा जानकारी :

प्रदेश लोक सेवा आयोग,बागमती प्रदेश

PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION, BAGAMATI PROVINCE

स्थानीय सेवा तर्फको अधिकृत सातौँ तह कृषि सेवाका बढुवा तर्फका सम्भाव्य उम्मेदवार सम्बन्धी सूचना

स्थानीय सेवा तर्फको अधिकृत सातौँ तह कृषि सेवाका बढुवा तर्फका सम्भाव्य उम्मेदवार सम्बन्धी सूचना

Download / View