Latest Activities :
  • प्रदेश लोक सेवा आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख श्री यादवचन्द्र शर्मासमक्ष पेश गरेपश्चातको सामूहिक तस्विर

  • आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन विमोचन गर्नुहुँदै माननीय प्रदेश प्रमुख श्री यादवचन्द्र शर्माज्यू

  • माननीय प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईं समक्ष आयोगको प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2076/077 पेश गर्दै आयोगका अध्यक्ष श्री सुरेश मान श्रेष्ठ

  • प्रथम अन्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगका सहभागीहरुको सामूहिक तस्बिर

  • आयोगका सदस्यहरु प्रदेश प्रमुखको समुपस्थितिमा आयोगका अध्यक्ष समक्ष सपथ ग्रहण गर्नुहुदै

  • आयोगका अध्यक्ष प्रदेश प्रमुख समक्ष सपथ ग्रहण गर्नुहुदै

  • आयाेगका सदस्यहरूको सपथ ग्रहण पश्चात लिईएको सामूहिक तस्विर

Latest News

18 Apr
2024

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‌वान सम्बन्धी सूचना

Read More
15 Apr
2024

उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी कारबाही गरिएको सूचना

Read More
06 Feb
2024

पाँचौँ तहका पदहरूको पद सङ्ख्या थपघट सम्बन्धी सूचना

Read More
06 Feb
2024

स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, पाँचौँ तह, स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन पदको विज्ञापन रद्द सम्बन्धी सूचना

Read More
30 Jan
2024

नवौँ र सातौँ तहका विभिन्न सेवा समूहको लिखित परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

Read More
30 Jan
2024

पाँचौँ तहका विभिन्न सेवा समूहको अन्तर्वार्ता मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

Read More
30 Jan
2024

स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिष्ट्री समूह, पाँचौँ तह, डेन्टल हाइजिनिष्ट पदको विज्ञापन रद्द सम्बन्धी सूचना

Read More
22 Jan
2024

अधिकृत नवौँ, आठौँ र सातौँ तहको दरखास्त दस्तुर बुझाउने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना

Read More
22 Jan
2024

परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना

Read More
22 Jan
2024

सामुहिक छलफल र अन्तर्वार्ता हुने स्थान संसोधन सम्बन्धी सूचना

Read More
Advertisement No. Description Total Seat Published Date Last Date Double Dastur Miti
प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत सातौँ र आठौँ तहका पदहरूको अन्तर तह र खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक 2024-02-26 Download
प्रदेश स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत नवौँ तहका पदहरूको आन्तरिक अन्तर सेवा, अन्तर तह र खुला तथा समावेशी प्र 2024-02-26 Download
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अप्राविधिक/प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवातर्फको सहायक पाँचौँ तह 2024-01-22 Download
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अप्राविधिक/प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवातर्फको अधिकृत सातौँ/आठ 2023-12-25 Download
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अप्राविधिक/प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवातर्फको अधिकृत नवौँ वा 2023-12-25 Download
प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका (अप्राविधिक/प्राविधिक) सहायक पाँचौँ तहका पदहरूको खुला प्रतियोगितात्मक परीक 2022-12-26 Download
विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका सातौँ तहका पदहरूमा जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा ह 2022-12-14 Download
विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तर्फका सातौँ तथा नवौँ तहका पदहरूमा जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्क 2022-12-14 Download
विभिन्न सेवा/समूह/उपसमूह/पदहरूको माग पद सङ्ख्या थप/घट सम्बन्धी सूचना 2022-12-14 Download
बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका सातौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक 2022-11-28 Download
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका सातौं तहका प्राविधिक तथा अ 2022-11-28 Download
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप 2022-11-24 Download
बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक ल 2022-11-24 Download
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप 2022-11-07 Download
बागमती प्रदेशका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका प्रतियोगितात्मक ल 2022-11-07 Download
View All
Advertisement No. Description Total Seat Published Date Last Date Double Dastur Miti
प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत सातौँ तहका पदहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 2024-02-26 Download
प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत सातौँ तहका पदहरूको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढु 2024-02-26 Download
प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत नवौँ तहका पदहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 2024-02-26 Download
प्रदेश वन सेवाका अधिकृत एघारौँ तहको पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 2024-03-01 Download
अधिकृत सातौँ तहका पदहरूको पद सङ्ख्या थपघट सम्बन्धी सूचना 2023-10-08 Download
स्वास्थ्य सेवा, एकिकृत चिकित्सा समूह, नवौँ तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको विज्ञापन रद्द तथा अधिकृत नवौ 2024-01-10 Download
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अधिकृत सातौँ वा सो सरहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल् 2023-12-25 Download
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको अधिकृत नवौँ वा सो सरहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्य 2023-12-25 Download
प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 1 2023-09-28 2023-10-18 Download
प्रदेश निजामती सेवाको अधिकृत एघारौं वा सो सरहका पदको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनद्वारा र क 2023-04-24 Download
प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्राविधि 2022-11-28 Download
प्रदेश निजामती अन्तर्गतको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/ 2022-11-28 Download
स्थानीय तह अन्तर्गतको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्राविधिक सातौं त 2022-11-28 Download
स्थानीय तह अन्तर्गतको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मुल्याङ्कनद्वारा हुन बढुवाको सूचना (अप्राविधिक/प्रा 2022-11-28 Download
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूका विभिन्न सेवा, समूह, पदका नवौं तहका प्राविधिक तथा अप 2022-11-24 Download
View All
Title
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 98-101-80-81-वन/जनरल फरेष्ट्री/सहायक वन अधिकृत)

Pubished Date :2024-04-15

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 97-80-81-वन/जनरल फरेष्ट्री/सहायक वन अधिकृत)

Pubished Date :2024-04-15

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 108-110-80-81-स्वास्थ्य/हेल्थ इन्स्पेक्सन/जनस्वास्थ्य अधिकृत)

Pubished Date :2024-04-15

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 113-80-81-स्वास्थ्य/कम्युनिटी नर्सिङ/कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत)

Pubished Date :2024-04-15

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 112-80-81-स्वास्थ्य/फार्मेसी/फार्मेसी अधिकृत)

Pubished Date :2024-04-15

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 111-80-81-स्वास्थ्य/हेल्थ एजुकेशन/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत)

Pubished Date :2024-04-15

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 89-91-80-81-कृषि/ला.पो.डे.डे./पशु विकास अधिकृत)

Pubished Date :2024-04-15

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 65-66-80-81-प्रशासन/विविध/तथ्याङ्क अधिकृत)

Pubished Date :2024-04-15

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 114-80-81-स्वास्थ्य/मे.ल्या.टे./ज.मे.ल्या.टे./मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट)

Pubished Date :2024-04-15

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 96-80-81-कृषि/मत्स्य/मत्स्य विकास अधिकृत)

Pubished Date :2024-04-15

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 80-81-80-81-इन्जिनियरिङ/सिभिल/बि.एण्ड आ./इन्जिनियर)

Pubished Date :2024-04-15

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 82-80-81-इन्जिनियरिङ/मेकानिकल/जनरल मेकानिकल/मेकानिकल इन्जिनियर)

Pubished Date :2024-04-15

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 104-106-80-81-शिक्षा/शिक्षा प्रशासन/शिक्षा अधिकृत सातौँ वा सो सरह)

Pubished Date :2024-04-15

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 103-80-81-शिक्षा/शिक्षा प्रशासन/शिक्षा अधिकृत सातौँ वा सो सरह)

Pubished Date :2024-04-15

Download
स्वीकृत नामावली सूचना (वि.नं. 102-80-81-शिक्षा/शिक्षा प्रशासन/शिक्षा अधिकृत सातौँ वा सो सरह)

Pubished Date :2024-04-15

Download
View All
Published Date Advertisement Description Exam Time
2024-04-15 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2081/01/18 देखि 2081/02/06 गतेसम्म) Download
2024-04-01 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2081/01/02 देखि 2081/01/16 गतेसम्म) Download
2024-04-01 उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको विवरण Download
2024-03-17 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2080/12/16 देखि 2080/12/30 गतेसम्म) Download
2024-02-28 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना Download
2023-05-17 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (सहायक पाँचौँ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजश्व समूह, सहाय Download
2023-04-02 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (अधिकृत सातौँ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजश्व समूह, अधिक Download
2023-03-26 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079/12/24 देखि 2079/12/28 सम्म) Download
2023-03-15 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (मिति 2079/12/10 देखि 2079/12/22 सम्म) Download
2023-03-07 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाँचौँ तहका विभिन्न पदहरू) Download
2023-02-27 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पाँचौँ तहका विभिन्न पदहरू) Download
2023-01-30 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (इञ्जिनियरिङ, कृषि, वन सेवाका सातौँ तहका पदहरू) Download
2023-01-25 सातौं तहका पदहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना Download
2022-08-05 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना(मिति 2079/05/03 देखि 2079/05/12 सम्म) Download
2022-08-05 परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना(मिति 2079/05/03 देखि 2079/05/12 सम्म) Download
View All
Published Date Advertisement No. Description Interview Start Date Interview End Date
2024-03-13 47,48-54,56,121/080-81 विज्ञापन नं. 47,48-54,56,121/080-81 (अन्तर तह, खुला तथा समावेशी) एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत प्रशासन सेव Download
2023-12-21 627/079-80 वि.नं. 627/079-80 स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी सहायक पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षा नतिजा Download
2023-12-21 626/079-80 वि.नं. 626/079-80 स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, ल्याब असिष्टेन्ट पद, पाँचौ Download
2023-12-21 625/079-80 वि.नं. 625/079-80 स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोग्राफर पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षा नतिज Download
2023-12-21 623-624/079-80 वि.नं. 623-624/079-80 स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, कविराज पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षा नतिजा प्रक Download
2023-12-21 617-618/079-80 वि.नं. 617-618/079-80 स्वास्थ्य सेवा, क.न./प.हे.न. समूह, पब्लिक हेल्थ नर्स पद, पाँचौँ तहको लिखित परी Download
2023-12-20 619-622/079-80 वि.नं. 619-622/079-80 स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, हेल्थ असिष्टेन्ट पद, पाँचौँ तहको लिखित Download
2023-12-20 614-616/079-80 वि.नं. 614-616/079-80 स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, स्टाफ नर्स पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षा नति Download
2023-12-20 612-613/079-80 वि.नं. 612-613/079-80 शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, प्राविधिक सहायक पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्ष Download
2023-12-19 608-610/079-80 वि.नं. 608-610/079-80 कृषि सेवा, मत्स्य/भेटेरिनरी/ला.पो.डे.डे. समूह, प्राविधिक सहायक वा सो सरक पद, प Download
2023-12-17 596-598/079-80 वि.नं. 596-598/079-80 इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, ल्याब टेक्निसियन पद, पाँचौँ तहको लि Download
2023-12-16 604-607/079-80 वि.नं. 604-607/079-80 कृषि सेवा, विभिन्न समूह, प्राविधिक सहायक वा सो सरह पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक् Download
2023-12-15 590-595/079-80 वि.नं. 590-595/079-80 इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, सब-इन्जिनियर पद, पाँचौँ तहको लिखित परीक्षा नतिजा Download
2023-12-10 524,526,529,562-565/079-80 वि.नं. 524,526,529,562-565/079-80 कृषि सेवा, विभिन्न समूह, कृषि अधिकृत वा सो सरह पद, सातौँ तहको लिखि Download
2023-12-08 569/079-80 वि.नं. 569/079-80 स्वास्थ्य सेवा, हे.इ. समूह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पद, सातौँ हको लिखित परीक्षा नतिजा प Download
View All
Advertisement No. Description Sifaris Date
वि.नं. 5761/079-80 इन्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2024-04-03 Download
वि.नं. 573,574/079-80 मेडिकल अधिकृत पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2024-03-01 Download
6/079-80 वि.नं. 6/079-80 अधिकृत सातौँ वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2024-03-01 Download
563-565/079-80 विज्ञापन नं. 563-565/079-80 (खुला/समावेशी), प्रदेशतर्फ, सातौँ तह (प्राविधिक), कृषि सेवा, एगृ. इको एण 2024-02-28 Download
524,526,529/079-80 विज्ञापन नं. 524,526,529/079-80 (खुला/समावेशी), प्रदेशतर्फ, सातौँ तह (प्राविधिक), कृषि सेवा, एगृ. इक 2024-02-28 Download
626/078-79 विज्ञापन नं. 626/078-79 (आ.प्र.), नवौँ तह (प्राविधिक), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, जनस्वा 2024-02-28 Download
569/079-80 विज्ञापन नं. 569/079-80 (खुला), सातौँ तह (प्राविधिक), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, जनस्वास 2024-02-06 Download
544-545/079-80 विज्ञापन नं. 544-545/079-80 (खुला/समावेशी), सातौँ तह (प्राविधिक), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, मत्स्य विक 2024-02-06 Download
602-603/079-80 विज्ञापन नं. 602-603/079-80 (खुला/समावेशी), पाँचौँ तह (प्राविधिक), इन्जिनियरिङ सेवा, इलेक्ट्रिकल समू 2024-02-06 Download
600-601/079-80 विज्ञापन नं. 600-601/079-80 (खुला/समावेशी), पाँचौँ तह (प्राविधिक), इन्जिनियरिङ सेवा, एगृ. इरिगेशन स 2024-02-06 Download
586-589/079-80 विज्ञापन नं. 586-589/079-80 (खुला/समावेशी) पाँचौँ तह (प्राविधिक), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल 2024-02-06 Download
559-561/079-80 विज्ञापन नं. 559-561/079-80 (स्तथानीय तहतर्फ, खुला/समावेशी) सातौँ तह, इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, 2024-02-05 Download
516,518,521/079-80 विज्ञापन नं. 516,518,521/079-80 (प्रदेशतर्फ, खुला/समावेशी) प्रदेश अन्तर्गत सातौँ तह, इन्जिनियरिङ सेव 2024-02-05 Download
585/079-80 वि.नं. 585/079-80 इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, सर्भेक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2024-01-20 Download
611/079-80 वि.नं. 611/079-80 वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रेञ्जर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2024-01-20 Download
View All
-

-

President

Sudarshan Prasad Dhakal

Sudarshan Prasad Dhakal

Member

Sharmila Neupane

Sharmila Neupane

Member

Nita Pokhrel Aryal

Nita Pokhrel Aryal

Secretary

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‌वान सम्बन्धी सूचना

Published Date :2024-04-18

उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी कारबाही गरिएको सूचना

Published Date :2024-04-15

स्वास्थ्य सेवा, अब्स. एण्ड गाइनो समूह, कन्सल्टेन्ट अब्सट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको विज्ञापन नम्बर संशोधन सम्बन्धमा

Published Date :2023-03-14

पाँचौँ तहका पदहरूको पद सङ्ख्या थपघट सम्बन्धी सूचना

Published Date :2024-02-06

स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, पाँचौँ तह, स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन पदको विज्ञापन रद्द सम्बन्धी सूचना

Published Date :2024-02-06

नवौँ र सातौँ तहका विभिन्न सेवा समूहको लिखित परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

Published Date :2024-01-30

पाँचौँ तहका विभिन्न सेवा समूहको अन्तर्वार्ता मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना

Published Date :2024-01-30

स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिष्ट्री समूह, पाँचौँ तह, डेन्टल हाइजिनिष्ट पदको विज्ञापन रद्द सम्बन्धी सूचना

Published Date :2024-01-30

अधिकृत नवौँ, आठौँ र सातौँ तहको दरखास्त दस्तुर बुझाउने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना

Published Date :2024-01-22

View All
Sorry! Data is not available.
View All