Advertisements

बिज्ञापन न. बिज्ञापनको शिर्षक विवरण प्रकाशन मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर मिति फाइल साइज फाइल
722-751/077-78,501-511/077-78 स्थानीय तह अन्तर्गत खुला तथा समावेशीतर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा 2077-08-08 2077-08-28 2077-08-29 0.8220MB
201-223/077-78, 701-721/077/78 स्थानीय तह अन्तर्गत अप्राविधिक तथा प्राविधिक आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा 2077-08-08 2077-08-28 2077-08-29 0.7212MB
1-22/077-78 जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना 2077-08-08 2077-09-12 2077-09-12 0.4045MB